Аналіз регуляторного впливу

проєкту рішення Талалаївської  сільської ради «Про встановлення та затвердження місцевих податків та зборів на території Талалаївської  сільської ради на 2022 рік»

 

Відповідно  до   статті   8   Закону  України „Про    засади   державної регуляторної полiтики у сферi господарськоїдiяльностi”.

 

Назва регуляторного акта:

Проєкт рішення «Про встановлення та затвердження місцевих податків та зборів на території Талалаївської сільської ради на 2022рік»

Регуляторний орган: Талалаївська  сільська рада

Розробник документа: фінансовий відділ Талалаївської сільської ради

Контактний телефон: (04631) 65-3-40

 

 1. Визначення та аналіз проблеми

Статтею 10 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначено перелік місцевих податків та зборів. Відповідно до ст. 12 ПКУ сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

Відповідно до пп. 4 п. 3 ст. 12 ПКУ рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Враховуючи вищевикладене фінансовим відділом Талалаївської сільської ради щорічно розробляється проєкт рішення «Про встановлення та затвердження місцевих податків та зборів на території Талалаївської сільської ради» та офіційно оприлюднюється для отримання пропозицій та зауважень.

Причини виникнення проблеми:

У разі неприйняття рішення «Про встановлення та затвердження місцевих податків та зборів на території Талалаївської сільської ради на 2022 рік», податки та збори будуть справлятися за мінімальним ставкам, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок відбудеться недофінансування місцевих програм, зокрема соціального забезпечення та соціального захисту, закладів освіти, охорони здоров'я.

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затверджені місцевих податків та зборів полягає у оптимізації розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Талалаївської сільської ради та збільшенні надходження коштів до сільського бюджету. Місцеві податки та збори зараховуються до бюджету об’єднаної

 

територіальної громади та є її бюджетоутворюючим джерелом, а також забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Органи місцевого самоврядування

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Зазначені проблеми не можуть бути розв’язані за допомогою ринкових механізмів, так як на державному рівні делеговано повноваження щодо встановлення ставок місцевих податків та зборів органам місцевого самоврядування шляхом прийняття відповідного рішення.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги ПКУ. А саме, у разі, не встановлення місцевих податків та зборів, передбачених ст. 10 ПКУ, рішенням сільської ради, такі податки та збори справляються виходячи з норм ПКУ із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

 

 1. Цілі державного регулювання

 

Впровадження регуляторного акта дозволить забезпечити реалізацію державної політики у податковій сфері, спрямовану на наповнення дохідної частини сільського бюджету та врегулювання спірних питань, що виникають у зв'язку із сплатою місцевих податків та зборів, а саме:

 • своєчасне наповнення сільського бюджету;
 • вирішення проблемних питань громади;

-відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо механізму справляння та порядок сплати податків та зборів;

 • приведення рішень сільської  ради  у  відповідність  до  норм  та вимог ПКУ;
 • встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків та зборів з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання;

 

 • збільшення    надходжень    до    сільського    бюджету    за    рахунок встановлених місцевих податків та зборів;
 • здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;
 • забезпечення додаткових надходжень до сільського бюджету.

 

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення

встановлених цілей

 

 1. Визначення альтернативних способів:

 

Вид альтернативи

Описальтернативи

Альтернатива 1

Ця   альтернатива  є   неприйнятною,  так   як

Не виносити на розгляд сесії

нормативні   акти    сільської    ради   повинні

сільської ради та не приймати

відповідати чинному законодавству. В даному

рішення   «Про  встановлення

випадку відповідно до п.п. 4 п. 3 ст.12ПКУ

та     затвердження    місцевих

такі податки справляються виходячи з норм

податків та зборів на території

цього      Кодексу      із      застосуванням      їх

Талалаївської сільської ради на 2022 рік»

мінімальних    ставок,    а    плата    за    землю

 

справляється   із   застосуванням   ставок,   які

 

діяли    до   31    грудня   року,   що    передує

 

бюджетному   періоду,   в   якому   планується

 

застосування плати за землю. Це призведе до

 

втрат бюджету та недофінансування заходів

 

соціального значення ОТГ.

 

Очікувані    втрати   сільського    бюджету    в

 

результаті неприйняття рішення складатимуть

 

603,0тис.грн.,     що        не       дозволить

 

профінансувати         заходи         соціального,

 

економічного     та     інженерного     значення

 

територіальної громади.

Альтернатива 2

Ця альтернатива є єдиною прийнятною, так як

Винести    на    розгляд    сесії

спрямована   на   виконання   вимог   чинного

сільської   ради  та   прийняти

законодавства.   Прийняття   даного   рішення

рішення   «Про  встановлення

сільською радою забезпечить встановлення

та     затвердження    місцевих

чітких та прозорих механізмів справляння та

податків та зборів на території

сплати    місцевих    податків    та    зборів   на

Талалаївської сільської ради на 2022 рік»

території    населених    пунктів Талалаївської

 

сільської    ради   та   відповідне   наповнення

 

сільського   бюджету,  створенню  фінансової

 

основи       самодостатності       територіальної

 

громади.

 

 

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення

                     Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого

                     самоврядування

Вид

альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Забезпечення відповідних надходжень до

Витрати пов’язані

 

сільського бюджету від сплати місцевих

з підготовкою

 

податків та зборів.

регуляторного

 

Створення фінансових можливостей для

акту та

 

задоволення соціальних та інших потреб

проведення

 

територіальної громади.

відстежень

 

Виконання вимог чинного законодавства.

результативності

 

 

даного

 

 

регуляторного

 

 

акта та процедур з

 

 

його

 

 

опублікування

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид

альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата      податків      за мінімальними   ставками, передбаченими Податковим      кодексом України

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного  податку  в   сумі           500 тис.грн..

Альтернатива 2

Сплата     податків     та

Сплата              податків              за

 

зборів                          за

запропонованими ставками в сумі:

 

обґрунтованими

9000 тис.грн.

 

ставками.

 

 

Отримання  можливості

 

 

для   підвищення   рівня

 

 

соціальної  захищеності

 

 

територіальної громади

 

 

в   цілому   та   кожного

 

 

мешканця Талалаївської

 

 

сільської ради.

 

 

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі та Мікро

Разом

Кількість            суб’єктів

0

0

175

175

господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 

 

 

Питома вага групи у загальній           кількості, відсотків

0

0

100

100

 

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата     податків     за мінімальними ставками, передбаченими Податковим    кодексом України

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку в сумі 500тис. грн..

Альтернатива 2

Обґрунтована   сплата місцевих   податків  та зборів на 2022 рік на території     населених пунктів Талалаївської сільської              ради. Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування

Витрати відповідно до запропонованого регуляторного акта. Сплата податків та зборів                      за

встановленими ставками.

 

 

У зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на  одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного  акта згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу  регуляторного акта не розраховувалися..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час

вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті. Проблема продовжує існувати, відсутність          надходжень         до бюджету. Не будуть профінансовані заходи соціального, економічного та інженерного          значення ОТГ (благоустрій, утримання та ремонт комунальних закладівтощо).

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття

Цілі прийняття регуляторного акта

 

регуляторного

будуть   досягнуті   повною    мірою;

 

акта, які можуть

прийняття       рішення       відповідає

 

бути досягнуті

вимогам     чинного     законодавства,

 

майже повною

приводить    ставки     по     місцевих

 

мірою (усі

податках та зборах у відповідність до

 

важливі аспекти

вимог   ПКУ.   Наповнення   дохідної

 

проблеми

частини       сільського        бюджету.

 

існувати не

Прийняттям вказаного рішення буде

 

будуть)

досягнуто балансу інтересів громади

 

 

і платників податків та зборів.

 

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта,  які  можуть  бути  досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати небудуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишатьсяневирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

 

 

Рейтинг результативності

 

Вигоди (підсумок)

 

Витрати (підсумок)

 

Обґрунтування відповідного

місця альтернативиу

рейтингу

Альтернатива 1

Держава: Відсутні Громадяни:

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими ПКУ

Суб’єкти

господарювання: Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим

кодексом України

Держава: Відсутні Громадяни: Відсутні Суб’єкти

господарюв.:     Витрати: Сумарні витрати, грн: 51428,6тис. грн.

Зменшення надходжень      до сільського бюджету, підвищення соціальної напруги            за причини погіршення якості         життя членів громади

Альтернатива 2

Держава: - надходження додаткових коштів до сільського бюджету, спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально- економічний розвиток громади. Громадяни: Сплата податків та зборів за

Обґрунтованими ставками

Держава: Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації.

Громадяни: Сплата податків та зборів за встановленими

ставками

При виборі зазначеної альтернативи буде максимально досягнуто цілі державного регулювання.

 

 

Суб’єкти

господарювання: Сплата податків та зборів за обґрунтованими ставками.

Суб’єкти

господарювання : Сплата податків та зборів за запропонованим и ставками.

Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатку 1 до цього АРВ

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх

чинників на дію запропо нованого регуляторн.

акта

Альтернатива 1

Альтернатива 1 не дає можливості досягнути поставлених цілей державного регулювання, на відміну від альтернативи 2.

У разі не прийняття регуляторного акта, податки та збори не сплачуватимуться в повному обсязі, що спричинить втрати дохідної частини бюджету і відповідно невиконання бюджетних програм.

Вказана            альтернатива            є неприйнятною.

 

Відсутні

Альтернатива 2

Для досягнення встановлених цілей державного регулювання, перевага була надана даній альтернативі оскільки проектом рішення запропоновано встановлення на законних підставах розмірів ставок податків та зборів.

Прийняття проекту дозволить забезпечити стабільні надходження податків та зборів до сільського бюджету.

Проект рішення є нормативно- правовим         актом, зовнішніми факторами впливу   на його дію    є внесення змін до чинного законодавства України або      

виникнення

 

 

необхідності      в нормативному врегулюванні певних правовідносин.

Індикаторами можуть         бути процеси та явища соціально           - економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економіч. зростання,

політичні впливи, дефіцит, ресурсів тощо).

         

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно - обґрунтованих місцевих податків та зборів, що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Талалаївської сільської ради.

 

 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної

проблеми

 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

Механізм розв’язання визначеної проблеми полягає у прийнятті відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України рішення Талалаївської сільської ради «Про встановлення та затвердження місцевих податків та зборів на території Талалаївської сільської ради на 2022 рік», а саме:

цей спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм рішення всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування. ПКУ визначено платників податку: фізичні особи та юридичні особи (резиденти і нерезидентиУкраїни).

При здійсненні регуляторної діяльності розглядаються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту рішення, надані суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади в установленому законом порядку.

 

Задля забезпечення виконання вимог чинного законодавства України, інформування громадськості відносно регуляторного акта здійснюється на дошці оголошень Талалаївської сільської ради та старостинських округів.

Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання та громадянами, що сплачують податки та збори на території Талалаївської сільської ради, у порядку та на умовах, визначених ПКУ і цим регуляторним актом.

При встановленні місцевих податків та зборів очікувані вигоди будуть завжди менші ніж витрати на регулювання, оскільки витрати на регулювання складаються з прямих витрат (які дорівнюють очікуваним надходженням) та адміністративних витрат суб’єктів господарювання.

Тобто, прийняття рішення Талалаївської сільської ради «Про встановлення та затвердження місцевих податків та зборів на території Талалаївської сільської ради на 2022 рік» є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання.

 

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи

місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Адміністрування даного регуляторного акта буде проводитись на рівні ДПС. Органи місцевого самоврядування наділенні повноваженнями лише встановлювати ставки податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (М-тест) наведено у додатку 1 до АРВ.

 

 1. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного

акта

 

Строк дії запропонованого регуляторного акта один рік, що є достатнім для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання.

Виходячи із норм п. 5 ст. 2, ст. 3 Бюджетного Кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, що починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.

Тобто, орган місцевого самоврядування, в рамках визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, мають до 15 липня кожного року прийняти рішення на наступний рік звизначенням обов’язкових елементів, встановлених положеннями кодексів для місцевих податків та зборів.

Проте, в разі внесення змін до чинного податкового законодавства на державному рівні, що впливатимуть на дію даного регуляторного акта, та необхідності зміни розміру ставок та доповнень за потребою до нього будуть вноситись відповідні коригування.

 

 1. Визначення показників результативності дії регуляторного

акта

 

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта слід визначити не менше ніж три кількісних показника, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

Для відстеження результативності дії регуляторного акту обрано такі показники:

 

Назва показника

Х

1.Надходження до селищного бюджету від сплати місцевих податків та зборів у разі прийняття рішення про місцеві податки та

збори (тис.грн.):

9000 тис. грн.

податок на нерухоме майно, відмінне від

земельної ділянки

500тис.грн.

земельний податок

500тис.грн.

єдиний податок з фізичних осіб

8000тис.грн.

туристичний збір

 

2. Кількість платників податків та зборів, на яких поширюватиметься регуляторний акт, осіб

175

3. Рівень поінформованості субєктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта (оприлюднення повідомлення, проєкту рішення та АРВ на дошці оголошень Талалаївської сільської ради та старостинських округів).

85 %

 

Розмір надходжень до селищного бюджету від сплати податків та зборів на 2022 рік розраховано в умовах повної оплати платниками таких податків та зборів.

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторногоакта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися  фінансовим відділом Талалаївської сільської ради.

Базове відстеження результативності буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде проведено через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом.

У рамках статистичного методу відстеження буде проведено на підставі  даних  ДПС  про  надходження  коштів  до   сільського  бюджету     в частині місцевих податків та зборів та кількості платників.

 

 

 

 

Сільський голова                                                Людмила АНДРУСЕНКО 

 

Додаток 1 до аналізу регуляторного впливу

 

 

Тест

малого підприємництва (М-тест)

 

 

 1. Консультації з представниками мікро-та малого    підприємництва щодо оцінки впливурегулювання

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 22 лютого 2021 р. по 05 квітня 2021р.

 

Поряд ковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців,

експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі наради та зустрічі з суб'єктами господарювання

2

Отримання

інформації та пропозицій

2

Проведення засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально- економічного розвитку та інвестиційної діяльності

3

Обговорено та узгоджено розміри ставок податків та зборів на 2022

рік

3

Телефонні розмови

5

Отримання інформації та пропозицій щодо проекту

рішення

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі)

 

Кількість   суб’єктів  малого  підприємництва,  на   яких   поширюється регулювання: 175 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків)

 

(відповідно   до   таблиці   «Оцінка   впливу   на   сферу   інтересів   суб’єктів господарювання»АРВ).

 

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництвана виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік

впровадження регулювання)

Періодичні (за   наступний рік)

Витрати зап’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік     впровадження

регулювання)

Періодичні (за   наступний рік)

Витрати за п’ять років

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0,0

0,0

0,0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного

обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю

обладнання) Х вартість часу

0,0

0,0

0,0

 

 

суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному

суб’єкту малого підприємництва

 

 

 

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію

обладнання (витратні матеріалита

ресурси на одиницю обладнання на рік)

Х кількість

необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0,0

0,0

0,0

4

Процедури

обслуговування обладнання (технічне обслуговування) Формула: оцінка вартості процедури

обслуговування обладнання (на одиницю

обладнання)

Хкількість

процедур технічного обслуговування на рік наодиницю

обладнання

0,0

0,0

0,0

 

 

Хкількість

необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

 

 

 

5

Податки та збори:

51428,6

0,0

0,0

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 +

3 + 4 + 5)

51428,6

Х

0,0

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати

вимоги регулювання, одиниць

175

8

Сумарно, гривень Формула: відповідний

стовпчик “разом”

Х кількість

суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати

вимоги регулювання

9000000

Х

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого

підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахункова чисельність суб’єктів малого підприємництва на яких поширюється регулювання: 175 осіб

Розрахунок вартості 1 людино-години:

для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2021 році сстановить 6000 грн., та у погодинному розмірі 36,11 грн. (ст.8 Закону України ввід 15.12.2020 №1082-IX «Про Державний бюджет України на 2021 рік»).

9

Процедури отримання первинної інформації про

вимоги регулювання

1 год*36,11

грн = 36,11 грн./год.

0,0

0,0

10

Процедури організації виконання вимог

регулювання

1 год*36,11

грн = 36,11 грн./год.

0,0

0,0

11

Процедури

офіційного звітування

0,0

0,0

0,0

12

Процедури щодо

забезпечення процесу перевірок

0,0

0,0

0,0

13

Інші процедури

(уточнити)

0,0

0,0

0,0

14

Разом, грн.

Формула:

(сума рядків 9 + 10 +

11 + 12 + 13)

72,22

Х

0,0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання,

одиниць

175

0,0

0,0

16

Сумарно, гривень Формула: відповідний

стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок

15)

12638,5

Х

0,0

 

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого

підприємництва

 

Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури, тобто витрати на адміністрування даного регуляторного акта органи місцевого самоврядування нездійснюють.

Адміністрування регуляторного акта буде проводитись на рівні ГУ ДПС У Чернігівській області.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процедура регулювання

План

Вартість часу

Оцінка

Оцінка

Витрати

суб’єктів малого

ові

співробітника

кількості

кількості

на

підприємництва (розрахунок

витра

органу

процедур

суб’єктів,

адмініст

на одного типового суб’єкта

ти

державної

за рік, що

що

рування

господарювання малого

часу

влади

припадаю

підпадають

регулюв

підприємництва - за потреби

на

відповідної

ть на

під дію

ання*

окремо для суб’єктів малого

проце

категорії

одного

процедури

(за рік),

та мікро-підприємництв)

дуру

(заробітна

суб’єкта

регулюван

гривень

 

 

плата)

 

ня

 

1.            Облік            суб’єкта господарювання,                що

перебуває           у           сфері регулювання

0,2

36,11

1

175

1263,9

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері

регулювання, у тому числі:

0,5

36,11

1

175

3159,6

камеральні

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

виїзні

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про

порушення                     вимог регулювання (оскільки не може бути 100% порушень, беремо 5% платників фізичних осіб)

0,5

36,11

1

9

162,5

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення                     вимог регулювання (оскільки не може бути 100%порушень,

беремо 5% платників фізичних осіб)

0,5

36,11

1

9

162,5

5. Оскарження одного окремого                    рішення суб’єктами господарювання (усі порушники не будуть оскаржувати рішення, беремо 50% загальної кількості 5% платників, які можуть мати

порушення, рядок 3 )

0,5

36,11

1

4

72,2

6. Підготовка звітності за

результатами регулювання

0,1

36,11

Х

175

631,9

7.      Інші      адміністративні

процедури (уточнити):

 

 

 

 

 

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

5452,6

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

0,0

 

 

 

 

Розрахункова чисельність суб’єктів малого підприємництва на яких поширюється регулювання: 175 осіб

Розрахунок вартості 1 людино-години:

для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2021 році становить 6000 грн., та у погодинному розмірі 36,11 грн. (ст.8 Закону України від 15.12.2020 №1082-IX «Про Державний бюджет України на 2021 рік»).

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Поряд

-ковий номер

Показник

Перший           рік

регулювання (стартовий), грн.

За п’ять років

1

Оцінка      “прямих”      витрат      суб’єктів

малого   підприємництва    на    виконання регулювання

603000

0,0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання

регулювання та звітування

87500

0,0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на                                                     виконання

запланованого регулювання

690500

0,0

4

Бюджетні витрати      на адміністрування

регулювання           суб’єктів            малого підприємництва

5452,6

0,0

5

Сумарні        витрати        на        виконання

запланованого регулювання

695952,6

0,0

 

 1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

 

Пом’якшувальними заходами для суб’єктів малого підприємництва може бути встановлення зменшених ставок або спрощення адміністративних процедур з виконаннярегулювання.

Щодо зменшення ставок податку

Відповідно до податкового законодавства до повноважень органів місцевого самоврядування належить встановлення ставок місцевих податків та зборів у межах, встановлених Податковим кодексом України. Гранична межа розмірів ставок податків та зборів, передбачена Податковим Кодексом. Таким чином, прийняття ставок у межах максимальних розмірів є законними повноваженнями Талалаївської сільської ради.

Однак, з метою пом’якшення дії державного регулювання, недопущення значного податкового навантаження на суб’єктів господарювання запропоновано ставки нижчі, ніж максимальні ставки, передбачені Податковим кодексом України, що відповідають цілям державного регулювання, визначеними у розділі 2 аналізу регуляторного впливу проекту рішення (впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібно).

Щодо спрощення адміністративних процедур з регулювання.

Чинне податкове законодавство передбачає пряме регулювання питань порядку, строків, звітування та сплати місцевих податків (визначається виключно нормами Податкового кодексу України).

Таким чином, Талалаївська сільська рада не має повноважень щодо встановлення пом’якшувальних заходів з адміністративних процедур з регулювання. Застосування даних заходів можливе тільки за умов внесення змін до податкового законодавства України.

 

Процедура, що потребує корегування

Корегуючий механізм

Х

Х

 

Показник

Сумарні витрати малого

підприємництва на виконання

запланованого регулювання за

перший рік, гривень

Сумарні витрати малого

підприємництва на виконання

запланованого регулювання за п’ять років, гривень

Заплановане

регулювання

695952,6

0,0

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого

підприємництва

0,0

0,0

Сумарно: зміна вартості регулювання малого

підприємництва

0,0

0,0

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                        Людмила АНДРУСЕН